O53, Malinska

TIPOLOGIJA: rekonstrukcija – dogradnja i adaptacija te prenamjena slobodnostojeće stambene građevine i građevine mješovite namjene u poslovno – stambenu građevinu LOKACIJA: Malinska, Primorsko-goranska GODINA: 2023. POVRŠINA: 564 m2